Adatvédelmi szabályok

Fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, és amely az Adatkezelő és a Adatfeldolgozó közötti Szerződés keretében a Adatfeldolgozó szolgáltatásainak teljesítése érdekében a Adatfeldolgozó részére átadásra kerül.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Érintett: az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó kezeli

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Európai Unió irányadó joga: a GDPR-t és annak időről időre módosított, felváltott és hatályon kívül helyezett változatait jelenti, beleértve a GDPR-t végrehajtó vagy kiegészítő jogszabályokat, valamint a 2002/58/EK Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Rendeletet (és az azt módosító 2009/136 rendeletet), amelyet a várhatóan 2018-ban hatályba lépő Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Rendelet vált fel

Személyes adatok tárolása és feldolgozása
Health and Beauty kötelezi magát minden olyan személy privátszférájának védelmére, aki weboldalunkról vásárol, és személyes adatait bizalmasan kezeli.
Az Ön személyes adatainak védelme a Health and Beauty Business Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak. Az adatait bármikor töröltetheti; kérjük, ezt jelezze e-mailen a unsubscribe@health-and-beauty.hu címen.
Személyes adatok felhasználása
Adatait kizárólag arra használjuk fel, hogy az Önnel kötött szerződést teljesíthessük.
Az információk továbbadása
Health and Beauty személyes adatokat nem ad tovább harmadik személynek. A szerződések, szolgáltatások teljesítése céljából az alábbi Adatfeldolgozók részére ad át személyes adatot: ZeroTimeServices Kft., Webcorp Kft., Maxaldo Kft., Magyar Posta. Egyedi esetben, az előfizető hozzájárulásával az előfizetői ajándékokat harmadik fél, partner postázza. Az ajándékok postai úton való eljuttatása céljából az ehhez szükséges személyes adatokat a Health and Beauty továbbítja partnere felé. Erről az előfizetőt az akció meghirdetésekor tájékoztatja. Az adatok törlésére utólag is van lehetőség.

E-hírlevél:

A Health and Beauty e-mailjeit a Health and Beauty partnerei csak akkor kapják meg leveleinket, ha ahhoz előzetesen beleegyezésüket adták, vagy  partnerkapcsolatban állunk. Bizonyos kereskedelmi vevőcsoportoknak csak akkor küldünk kéretlen e-maileket, ha a címzett közvetlen üzleti tevékenységi területébe az információk beillenek. A címzett a hírleveleket bármikor töröltetheti.
A személyes adatok módosítása, letiltása és törlése
A Health and Beauty ügyfelei bármikor lekérdezhetik saját felhasználói információikat. Felhasználói információi törlése érdekében kérjük, forduljon e-mailben a Health and Beauty-hoz az unsubscribe@health-and-beauty.hu címen.

Adatbiztonság:

Figyelembe véve a tudomány és technológia állását, a végrehajtás költségeit, az Adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot, Adatkezelő az átadott személyes adatokkal kapcsolatban megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz, garantálva az adott kockázatnak megfelelő biztonságot, beleértve, ahol megfelelő, a GDPR 32 (1) cikkében foglalt intézkedéseket is.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenység során az Infotv.-ben valamint a GDPR-ban előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen.

 

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail