Jogszabályi változás

Az egészségügyi miniszter 3/2008. (I. 11.) EüM rendelete a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról*

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskö réről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. Rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzésé ről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szövegrész lép:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfe lelést szolgálja:]
a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.) kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi, a 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK,
88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK,
2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK bizottsági irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Cipusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársa ság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mel léklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

2. §
Az R. 2. számú melléktete az 1. számú melléklet szerint módosul.

3. §
(1) Az R. 3. számú mellékletének 1. részében a 8. és 9. referenciaszámú sorok a 2. számú melléklet 1. pontja szerint módosulnak.
(2) Az R. 3. számú mellékletének 1. részében a 26–43., va la mint a 47. és 56. referenciaszámú sorok a 2. szá mú meléklet 2. pontja szerint módosulnak.

4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdés ben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a (7) bekezdés rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2. §, a 3. § (1) be kezdése, a 2. számú melléklet 1. pontja és a (6) bekezdés 2008. június 18-án lép hatályba.
(3) A 3. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 2. pontja 2009. január 19-én lép ha tályba.
(4) Az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 1. pont ja, valamint a (2), (6)–(8) bekezdés 2008. június 19-én hatályát veszti.
(5) Ez a rendelet 2009. január 20-án hatályát veszti.
(6) Az R. 3. számú melléklet 2. részében az 1., 2., 8., 13., 15., 30., 41., 43., 45., 46., 51., 52., 53. és 54. referencia számú sorok hatályukat vesztik.
(7) Az R. 3. számú melléklete 2. részében a 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 44., 47., 48., 49., 50., 55., 56., 57., 58., 59. és 60. refe renciaszámú sorokban a g) oszlopban a „2007. 12. 31.” Szövegrész helyébe a „2009. 12. 31.” szöveg lép.
(8) Az R. a) 5. § (2) bekezdésében az „a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetét” szövegrész helyébe az „az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet” szöveg,
b) 11. § (8) bekezdésének b) pontjában a „21., 24.” szövegrész helyébe a „21., 22., 24.” Szöveg lép.
(9) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2007/17/EK irányelve (2007. március
22.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzá igazítása céljából való módosításáról,
b) a Bi zott ság 2007/53/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzá igazítása céljá ból való módosításáról,
c) a Bizottság 2007/54/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzá igazítása céljából való módosításáról,
d) a Bizottság 2007/67/EK irányelve (2007. November 22.) a koz metikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról.

Dr. Horváth Ágnes s.k., egészség ügyi miniszter

*Forrás: Magyar Közlöny 2008/4

Ezt olvastad már?

Minden megosztás számít!
FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail

Vélemény, hozzászólás?