Általános Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek

 1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Health and Beauty Business Media Kft. (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. , adószám: 12049370-2-41, cégjegyzék száma: Cg.01-09-460954) mint jelen weboldal tulajdonosa értendő.

1.2. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Health and Beauty Business Media Kft. között jött létre.

1.3. Jelen Felhasználási Feltételek 2012. április 30. napján léptek hatályba. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, előzetes értesítés nélkül. Ezért kérjük, látogassa ezt az oldalt időnként és rendszeresen ellenőrizze a feltételeket. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosított Felhasználási Feltételeket az ismételt használattal a felhasználó tudomásul veszi.

1.4. A Felhasználó jogai: A felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.

 

2. A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

2.2. Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

2.3. A hozzáférés megtagadása: A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

2.4. Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Health and Beauty Business Media Kft. az ehhez szükséges technikai feltételeket – telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása – is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Health and Beauty Business Media Kft. felelősséget nem vállal.

 

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

3.1. Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Regisztrációt követően tudja a Health and Beauty Business Media Kft. a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

3.2. Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, e-mail címét.
3.3. Jelszavak: Regisztrációt során minden Felhasználó megad egy általa választott jelszót. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Health and Beauty Business Media Kft.-t, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

3.4. Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet.
3.5. E-mailek: A regisztráció részeként a Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

3.6. Felhasználói Fiók zárolása: A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyar Köztársaság területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

3.7. Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

4. KUPONOK VÁSÁRLÁSA

4.1. Kötelező regisztráció: A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

4.2. E-mailek: A Vásárlás részeként a Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

4.3. Mikor valósul meg a Kupon-ügylet? Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és a Health and Beauty Business Media Kft. megkapta a Kupon ellenértékét (bankkártya, hitelkártya, vagy banki utalás) az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Health and Beauty Business Media Kft. a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Health and Beauty Business Media Kft.részéről).

4.4. Az elállás joga: A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül Ön bármikor elállhat a szerződéstől. Vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: kuponok@health-and-beauty.hu, feltéve minden esetben, hogy Ön a Kupont még nem váltotta be. 8 munkanapon túli bármely indokból fakadó vásárlástól való elállás esetén a Health and Beauty Business Media Kft. nem köteles a kupon árát megtéríteni.

4.5. A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.

4.6. Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó Kupontermékekre és Kuponszolgáltatásokra jogosult beváltani. Az egyes Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a Health and Beauty Business Media Kft. részéről.
4.7. KORLÁTOZÁSOK:

4.7.1. A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme a Health and Beauty Business Media Kft. beleegyezése nélkül tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

4.7.2. Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

4.7.3. Együttes felhasználás: A Health and Beauty Business Kft. kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.

4.8. Elveszett, eltulajdonított kuponok: A Health and Beauty Business Media Kft. nem felelős az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

4.9. Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a Health and Beauty Business Media Kft. visszafizetési kötelezettség nem terheli!

4.10. A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Kereskedő vonatkozó szerződési feltételei szerint.

 

5. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal az előírások betartásár. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

5.2. Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Health and Beauty Business Media Kft. felé.

5.3. A Honlap, Szolgáltatások, Kuponok tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

5.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást:

5.4.1. tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

5.4.2. olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

5.4.3. olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással ( a Health and Beauty Business Media Kft., vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után

5.4.4. műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

5.4.5. bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

5.4.6. a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

5.4.7. rendeltetésellenesen, vagy a Health and Beauty Business Media Kft. szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

5.4.8. bármely egyéb tisztességtelen célra;

5.4.9. az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

5.4.10. olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.

5.5. Tiltott használat:

Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlap) és a Kuponok alábbiak szerinti használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

5.5.1. Szolgáltatás, vagy Kupon továbbértékesítése;

5.5.2. hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

5.5.3. a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

5.5.4. a Szolgáltatáshoz (Honlaphoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségtelen megterhelésével jár;

5.5.5. olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

5.5.6. kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

5.5.7. lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

5.5.8. nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

6.5.9. tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Health and Beauty Business Media Kft.-vel  (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

5.5.10. A Szolgáltatások, vagy a Honlap (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

5.5.11. jogosulatlan használat;

5.5.12. részvétel a Honlap, és/vagy a Szolgáltatás, vagy bármely Kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

5.5.13. olyan magatartás tanúsítása, amely a Health and Beauty Business Media Kft. álláspontja szerint alkalmas a Honlap, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetének zavarására, korlátozására.

 

6. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

6.1. A Health and Beauty Business Media Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Health and Beauty Business Media Kft. nem garantálja a Szolgáltatás, vagy a Honlap hibától mentes működését (vagy a Kuponok hibamentességét) és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén a kuponok@health-and-beauty.hu címen várjuk az azonnali értesítést.

6.2. A Health and Beauty Business Media Kft. a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honalap használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

6.3. A Health and Beauty Business Media Kft. nem garantálja a rendszer, vagy Honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

6.4. Noha a Health and Beauty Business Media Kft. megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlaphoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a Health and Beauty Business Media Kft. részéről.

6.5. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes, értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A Health and Beauty Business Media Kft. jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni. Ilyen esetben a Health and Beauty Business Media Kft. igyekszik a honlapon szereplő bármely információ eltávolítására.

6.6. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

 

7. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS

7.1. Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapot, Szolgáltatást, Kupont, a Health and Beauty Business Media Kft. jogosult a Szolgáltatás, illetve a Kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.

7.2. A Szolgáltatás, Honlap, Kupon használatának felfüggesztése esetén a Health and Beauty Business Media Kft. mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a Health and Beauty Business Media Kft. által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

7.3. A Health and Beauty Business Media Kft. együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a Health and Beauty Business Media Kft. a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.

7.4. A Health and Beauty Business Media Kft. a 7. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben): i) felfüggeszteni a Honlapot, vagy Szolgáltatást; ii) felfüggeszteni a Felhasználói Szolgáltatást, vagy Honlap használatát; iii) felfüggeszteni a Felhasználóval a Health and Beauty Business Media Kft.  feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlap használatát, iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

7.4.1. a Megállapodás megszegése estén;

7.4.2. ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

7.4.3. ha alappal feltételezhető a Health and Beauty Business Media Kft.-vel vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

7.5. A Health and Beauty Business Media Kft. a 7. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

7.6. A felmondás jogának gyakorlása a Health and Beauty Business Media Kft. részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

 

8. KÁRTÉRÍTÉS

8.1. A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Health and Beauty Business Media Kft. irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:

8.1.1. követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a Health and Beauty Business Media Kft.-vel szemben harmadik személyek részéről:

a) a Honlap, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;

b) Kupon használatával;

c) a Szolgáltatás, vagy Honlap Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy

8.1.2. a szerződés megszegésével kapcsolatban.

8.2. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználó vásárlói kreditszámlájára visszautalja a megvásárolt kupon árának ellenértékét, amennyiben:

– a vásárló írásban eljuttatja a Health and Beauty Business Media Kft. részére a helyszínen tett hivatalos panasz másolatát

– a vásárló írásos panaszát a kupon érvényességi ideje alatt juttatja el a Health and Beauty Business Media Kft. részére

– termék vásárlása esetén a szolgáltatónak visszaküldi a terméket, erről visszaigazolást küld a partner

8.3. A Health and Beauty Business Media Kft. jogosult a beérkező panaszok meglétét, valódiságát és esetleges okát kivizsgálni, ehhez a vásárlótól a bejelentésen túlmenően információkat kérhet, amelyeket a vásárló köteles megadni.

 

9. FELELŐSSÉG

A Health and Beauty Business Media Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre a Megállapodásból vagy a Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért. A Health and Beauty Business Media Kft. felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.

 

10. ADATVÉDELEM

10.1. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.beautykuponok.hu weboldal üzemeltetője, Health and Beauty Business Media Kft.. (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14., adószám: 12049370-2-41, cégjegyzék száma: Cg.01-09-460954) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
• a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
• a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
• az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.
10.2. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

10.2.1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

10.2.2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

10.2.3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

10.2.4. A Health and Beauty Business Media Kft.  kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

10.2.5. A Health and Beauty Business Media Kft. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Health and Beauty Business Media Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

10.2.6. A Health and Beauty Business Media Kft. a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

10.2.7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

10.2.8. A Health and Beauty Business Media Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

10.2.9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Health and Beauty Business Media Kft.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10.2.10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

10.2.11. Bár a Honlap összeállításakor a Health and Beauty Business Media Kft. kellő gondossággal járt el, a Health and Beauty Business Media Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Health and Beauty Business Media Kft. közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

10.2.12. A Health and Beauty Business Media Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

10.2.13. A Health and Beauty Business Media Kft. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal

10.2.14. A Health and Beauty Business Media Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

10.2.15. A Health and Beauty Business Media Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Health and Beauty Business Media Kft. nem vállal felelősséget.

10.2.16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

10.2.17. A Health and Beauty Business Media Kft. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Health and Beauty Business Media Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

10.2.18. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Health and Beauty Business Media Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

10.2.19. A Health and Beauty Business Media Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

10.2.20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
• bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
• az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
• bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
• a jó erkölcs követelményeivel.

10.2.21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

10.3. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

10.3.1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.
• e-mail-cím
• jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)
• teljes név
A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:

10.3.2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

10.3.3. A Health and Beauty Business Media Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Health and Beauty Business Media Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

10.3.4. A Health and Beauty Business Media Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

10.3.5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

10.3.6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

10.3.7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

10.3.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Health and Beauty Business Media Kft. nem vállal felelősséget.

10.3.9. Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

11. HIRDETÉSEK

11.1. A Health and Beauty Business Media Kft. jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén, és a Szolgáltatás nyújtása során bármikor. A hirdetések a Health and Beauty Business Media Kft. igénye szerint folyamatosan változtathatóak, de a hirdetésekből azok jellege egyértelműen megállapítható, így jól megkülönböztethetőek a Honlapon szereplő egyéb szolgáltatásoktól és termékektől.

11.2.A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett

11.3. Bármely hirdetés közzé tehető a Health and Beauty Business Media Kft. megbízásából eljáró harmadik fél által

11.4.Semmilyen felhasználói személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) nem kerül felhasználásra a hirdetések közlése során. A Honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookiekat telepítenek a Felhasználók számítógépére. A cookie kisméretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen cookiekhoz a Health and Beauty Business Media Kft. nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatóak a cookiek.

 

12. KÜLSŐ WEBOLDALAK

12.1. A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Health and Beauty Business Media Kft. részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Health and Beauty Business Media Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó sem a Honlapon, sem a microoldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.

 

13. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

13.1. Bármi, ami az Honlapon található, Health and Beauty Business Media Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal, bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Health and Beauty Business Media Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

13.2. Az Honlap szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Health and Beauty Business Media Kft.-t illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

13.3. A Health and Beauty Business Media Kft. vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve, ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapon, illetve a Health and Beauty Business Media Kft. tulajdonában lévő vagy a Health and Beauty Business Media Kft. által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a Health and Beauty Business Media Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve, ha az oldal a védjegy tulajdonosának licensze alatt áll, mely esetben a licensz használat kizárólag a Health and Beauty Business Media Kft.-t illeti, hacsak nem rendelkeztek másképp.

13.4. A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Health and Beauty Business Media Kft. nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Health and Beauty Business Media Kft. számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a Health and Beauty Business Media Kft. az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a Health and Beauty Business Media Kft., hogy a Felhasználó által az oldalon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.

13.5. A Health and Beauty Business Media Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a Health and Beauty Business Media Kft. értesíti a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről.

 

14. MÁRKANEVEK ÉS LOGÓK

A Health and Beauty Business Media Kft. márkanév és logó a Health and Beauty Business Media Kft. tulajdona. A Health and Beauty Business Media Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Health and Beauty Business Media Kft. honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

 

15. WEBSHOP

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Az Ön személyes adatainak védelme a (Health and Beauty Business Media Kft.) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail