Médiaajánlat

BEAUTY FORUM – A professzionális szépségipar cross-média partnere Európa-szerte

Németország | Svájc | Ausztria | Lengyelország | Olaszország | Magyarország | Görögország | Szlovákia | Szlovénia | Kína | Hong-Kong

 Mediaajanlo2020

Kiadói adatok

Kiadó:

Health and Beauty Business Media Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út. 95.
Tel.: +36 (1) 457-0067, +36 (1) 457-0066
Fax: +36 (1) 201-3248

Cégcsoport:

Health and Beauty Holding Europe
Roberto Valente
www.health-and-beauty.com

Ügyvezetés:

Balla Ágnes · ügyvezető igazgató
E-mail: agnes.balla@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067

Kiállítás:

Lisal Krisztina · kiállításvezető
E-mail: krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067, Mobil: +36 (30) 574-4745

Értékesítés:

Bajzáth Melinda · key account manager
E-mail: melinda.bajzath@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067, Mobil: +36 (20) 582-6992

Hirdetés leadása:

E-mail: hirdetes@health-and-beauty.hu

Szerkesztőség:

Marton Gabriella · főszerkesztő
(Beauty Forum)
E-mail: szerkesztoseg@health-and-beauty.hu · info@beauty-forum.hu
gabriella.marton@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067/14

Járomi Zsuzsanna · felelős szerkesztő
(Beauty Forum online)
E-mail: zsuzsanna.jaromi@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067

Pénzügy/előfizetés:

Faludiné Salling Réka · irodavezető, előfizetői szerviz
E-mail: reka.salling@health-and-beauty.hu · elofizetes@health-and-beauty.hu
Tel.: +36 (1) 457-0067/17,

Általános információk

Bankkapcsolat: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Bankszámlaszám: 10402142 22706209
IBAN: HU72 10402142 22706209 00000000
Swift-kód: OKHBHUHB
Adószám: HU 12049370-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-460954
Fizetési feltételek: A számla kiállításától számított 8 napos fizetési határidő, átutalásos vagy készpénz teljesítés

 

A HEALTH AND BEAUTY BUSINESS MÉDIA KFT. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEI

A Health and Beauty Business Média Kft, a továbbiakban Kiadó, a Médiaajánlóban közzétett módon és időben kiadja a Beauty Forum szépségipari szaklapot és annak különszámait, valamint üzemelteti a www.beauty-forum.hu szépségipari portált, a német Health and Beauty GmbH licensze alapján.

Szolgáltató a mindenkori Médiaajánlóban feltüntetett megjelenési és promóciós felületeket biztosítja ügyfelei részére.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A hirdetési szerződés megkötése és hatálya

A hirdetési szerződés a Szakmai együttműködési megállapodás aláírásával jön létre, amely részletesen feltűnteti az hirdető által igénybe vett felületeket, azok árát valamint a megjelenések ütemezését.

A hirdetési szerződést felek határozott időre kötik az ott feltüntetett időszakra. A megrendelt ám nem felhasznált hirdetési és promóciós felületek a következő időszakra nem vihetők át.

A hirdetési szerződés módosítása

A hirdetési szerződés módosítása kizárólag írásban, mindkét fél beleegyezésével történhet. Amennyiben a hirdetési felületek megjelenési ütemezését Felek a szerződés megkötésekor nem rögzítették előre, úgy azt Kiadó a rendelkezésre álló felületek alapján bocsátja rendelkezésre. Ilyen esetben felek rendszeresen egyeztetnek, és kölcsönösen törekednek a felületek időarányos, maradéktalan felhasználására.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

Kapcsolattartás

A szerződés megkötésekor Felek kapcsolattartót jelölnek meg. A kapcsolattartó személyében történő változást minden esetben kötelesek írásban jelezni egymás felé.

A felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus levelezés útján történik. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél a felelős.

Értesítés adatváltozásról

Amennyiben Felek bármely korábban megadott adata a szerződés aláírást követően megváltozik, köteles a másik Felet haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül értesíteni. Az értesítés történhet email üzenetben, amennyiben annak megérkezését a másik fél visszajelzi.

Szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége

A hirdetési díj egyszeri díjból, havi átalány díjból, valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat, amelyet Hirdetőnek a számla kiállítását követő 8 napon belül kell banki átutalással megfizetnie. Készpénzben történő fizetésre csak a Kiadó mindenkori székhelyén van lehetőség a nyitva tartás alatt. Kiadó a számlát e-mailben (e-számla) és nyomtatott formában is megküldi Hirdető részére.

Amennyiben Hirdető a számlát kiállításától számítva 7 napon belül nem kapja kézhez köteles azt a Kiadónak jelezni; ennek elmulasztása esetén Kiadó úgy tekinti, hogy Hirdető a számlát kézhez kapta.

Anyagleadás

Kiadó vállalja, hogy Hirdetőt a magazin megjelenése előtt legkésőbb 21 nappal e-mailben emlékezteti a megjelenések és a szakmai anyagok leadási határidejéről és terjedelméről.

Hirdető köteles az általa megjelentetni kívánt anyagokat a Médiaajánlóban közölt technikai és méretezési feltételeknek megfelelően és formátumban, határidőre Kiadó rendelkezésére bocsátani. Hirdető nyilatkozik, hogy az általa rendelkezésre bocsátott anyagok a saját szellemi termékei, azok felett teljes mértékben jogos tulajdonát képezik, illetve az általa megjelentetni kívánt esetleges nemzetközi képanyaghoz teljes körű felhasználási joggal rendelkezik.

Kiadó a hirdetésekben és a promóciós felületeken megjelentetett tartalmakért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a megjelentetni kívánt anyagok tartalma vagy megjelenése törvénybe ütközik, úgy Kiadó jogosult azok megjelentetését visszautasítani.

Kiadó jogosult továbbá a promóciós és PR anyagokat is szerkeszteni, a kép/szöveg arányt a magazin licenszkövetelményei alapján módosítani, a tartalmakat a magazin arculatának megfelelően formázni.

Kiadó köteles Hirdető részére a hirdetési és promóciós anyagokat jóváhagyásra megküldeni. Hirdetőnek a szerkesztett anyagok jóváhagyására egy munkanap áll rendelkezésére.

ADATKEZELÉS

A Health and Beauty Business Média Kft partnerei  adatait kizárólag a szolgáltatások nyújtása végett, valamint a szerződésben foglalt szolgáltatások  díjainak számlázása céljából kezeli.
A szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, információt bizalmasan kezeli.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A hirdetési szerződés megszűnése és rendes felmondás közös megegyezéssel:

a)     A szerződés lejártának napján

b)    Felek közös megegyezésével.

Rendkívüli felmondás:

Kiadó jogosult a Hirdetővel kötött szerződést azonnal hatállyal felbontani, amennyiben Hirdető a hirdetési díjat nem, késedelmesen, vagy nem a szerződésnek megfelelően rendezi. Rendkívüli felmondás esetén a szerződésben szereplő kedvezmények elvesznek, és az addig megjelent hirdetési és promóciós felületek a Médiaajánlóban közzétett áron kerülnek utólagosan kiszámlázásra.

Hirdető Kiadó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés rendkívüli felmondására. Ez esetben tudomásul veszi, hogy az addig megjelent hirdetési és promóciós felületek a Médiaajánlóban közzétett áron kerülnek utólagosan kiszámlázásra.

Vis maior

Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel.

Titoktartás

Az hirdetési megállapodás tartalma titoktartási kötelezettség alá esik, azt Felek harmadik fél részére nem adhatják át vagy hozhatják nyilvánosságra.

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail